Discussion:
žÓŽ«FTTB¶Ü?
(时间太久无法回复)
just a
2005-12-21 14:49:05 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ccns.ncku.edu.tw («Š.....Š³¬y¬P~~~)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.nsysu.edu.tw (µL²á€€ing)¡n€§»Êš¥¡G
: > «K©y¡H§OŸx€F
: > °£€F·s©±šº­Ó¥úÅÖ·~ªÌ¥H¥~
: > http://www.pczone.com.tw/vbb3/showthread.php?t=148563
: > ¥þ¥xÆWŽN³Ñ€U€€µØ¹q«H€£Ž±€œ¶}ªºFTTBžgÀÙ«¬³Ì«K©y€F
: > €œ§iµP»ù²Ä€@Š~«e6­Ó€ë 880€ž «á6­Ó€ë990 €@Š~«á€w€œ§iµP»ù­pºâ(1600)
: > ÁöµM€£«OÃÒ€Užü€@©w¹Fšì10M ŠÜ€Ö«OÃÒ€W¶Ç2M
: > ±zı±o­þ­Ó³Ì«K©y¡H
: > http://www.pczone.com.tw/vbb3/showthread.php?t=148466&page=2&pp=39
: > §Ú¬O­ì§@ªÌ¡A€@©wŽ« ¥ú¬O«e€»­Ó€ëªº880 ¥[€WŽX¥G¥i¥H€W¬Ý1MB/sªº€Užü
: > ŽX¥G­È±o€F¡C
: > ¯užrŒ}¥i¥HšÏ¥Î¥úÅÖ€WºôªºªB€Í¡C
: ¶â...š¥€§Š³²z¡A€£¹L»Ý­n¥Îšì¥úÅÖªº¥Î€áÁÙ¬O€ÖŒÆ
: ŠpªG¯u±o­n»¡¡A¥i¯à­n¥H¥úÅÖ¥Ž€J®a®x¥«³õ§a!
: 
µ¥§ÚŠÒ¹LŠÒžÕ
§Ú€@©w­nžË³o­ÓšÓŸi°Êª«
«eŽ£¬O €£·|³QŸ×
®J
ÁÙ¬Oı±o§Ú­Ì¬OŠžµ¥°ê¥Á...


--
¡° Post by bha0046 from 218-174-197-158.dynamic.hinet.net ...
--
¡¯Origin: £sŒö±a³œ€Ñ°ó£s tropic.med.kmu.edu.tw
®`©È¥¢·~
2005-12-23 12:20:40 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.isu.edu.tw (Šn­ô­Ì¬Û®Œ«Åš¥)¡n€§»Êš¥¡G
: €£¹LÁÙ¬OŸÇ®Õ±JªÙªººôžô³ÌŠn
: €j€@Ší±J®É,¥Î±JªÙªººôžô¶]bt
: €Q­ÓºØ€l
: ³Ì°ª€W¶Ç³t«× Š³ªñ 50±øT1ªº€ô·Ç
: €ñADSL§Ö€£ªŸ¹DŽX­¿
: €]€ñšºFTTB§ÖŠnŽX­¿
šº¬Ošº®É­Ô§a
²{Šb€£¬O­­¬y/
€£µMŽN¬O·|³QÀɧa
€£ªŸ¹D­þžÌÁÙ¥iŠ³ŠÛ¥ÑªºšÏ¥Î...
­ü...
Šó®É€~¯àŠÛ¥Ñ€Æ
§Ú·Q ÁÙ¬O²Ÿ¥Á€ñžûŠ³¥Î...
©ñ±ó¥xÆW€F!!

--

ŠpªG €µ¥Í§Ú­Ì¥u¯à°µªB€Í §Ú­Ì·|¬OŠnªB€Í¶Ü
ŠpªG €µ¥Í§Ú­ÌšÃ€£¯à¬Û·R §Ú­Ì·|Šš¬°ªŸ€v¶Ü
ŠpªG €µ¥Í§Ú­Ì€£Ž¿¬Û¹J¹L §Ú­ÌŽN€£·|¬Û·R¶Ü
ŠpªG ¯uªºŠ³ŠpªG €µ¥ÍÁÙ¬O€£š£­±ªºŠn......

--
¡° Post by sadly from 218-174-197-158.dynamic.hinet.net ...
--
¡¯Origin: £sŒö±a³œ€Ñ°ó£s tropic.med.kmu.edu.tw
继续阅读narkive:
Loading...